รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3830004
ชื่อโครงการ : สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ
  -
หัวหน้าโครงการ : สิทธิชัย ขุนทองแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,975 ครั้ง
ชุดโครงการ : สุขภาพช่องปาก (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 723 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400