รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3930001
ชื่อโครงการ : โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับในประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : วันชัย วัฒนศัพท์
ทีมวิจัย :
วันชัย วัฒนศัพท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2539
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,894 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 238 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400