รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4010012
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมพัฒนางานวิจัย เรื่อง "ครอบครัวศึกษา : การวิจัยเพื่อความผาสุกของครอบครัวไทย"
  -
หัวหน้าโครงการ : รุจา ภู่ไพบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รุจา ภู่ไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2539
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 559 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400