รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4030009
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง "หญ้าหวานและผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน:ความปลอดภัยและการนำมาใช้"
  -
หัวหน้าโครงการ : อนุสรณ์ อินทรังษี
ทีมวิจัย :
อนุสรณ์ อินทรังษี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,932 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 290 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400