รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4130005
ชื่อโครงการ : โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
  Situation on Diagnosis of Occupational Diseases and injuries in Thailand
หัวหน้าโครงการ : วิชัย เอกพลากร
ทีมวิจัย :
วิชัย เอกพลากร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,561 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 168 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400