รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4140001
ชื่อโครงการ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรไชย รัตนไชย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรไชย รัตนไชย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ม.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,401 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 137 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400