รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4310003
ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ปริญญาโทไทยศึกษา(ภาษาศาสตร์:วรรณยุกต์)
  -
หัวหน้าโครงการ : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ระบบวรรณยุกต์และสัทลักษณะของวรรณยุกต์ในภาษาตระกูลไท (ภาษาไทและ/หรือไทย) ซึ่งพูดโดยคนไทและ/หรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกล่องวรรณยุกต์ของเก็ดนี (Gedney) และการวิเคราะห์ลักษณะเชิงกลของวรรณยุกต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติการเปิดชม : 2,835 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 659 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400