รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4310019
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษา ประเด็น:สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
  -
หัวหน้าโครงการ : อานันท์ กาญจนพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อานันท์ กาญจนพันธุ์
ผู้ประสานงาน
โสภิดา วีรกุลเทวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรวัฒน์ แก้วแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปรมพร ขันติแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดาริกา ห้วยทราย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติพงษ์ ช้างเผือก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรัญญา ศิริผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดา ประสพสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเศษ สุจินพรหม
นักวิจัยร่วมโครงการ
มธุรส ศิริสถิตย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะลิวัลย์ โสภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 13 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนชายขอบ

2. เพื่อขยายพรมแดนความรู้ในประเด็นสังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ ซึ่งอยู่ในบริบทสังคมที่สลับซับซ้อน ด้วยมุมมองอันหลากหลาย จากวิธีการศึกษาแบบสหสาขาวิชาในด้านต่างๆ และสามารถสังเคราะห์เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ที่จะแก้ปัญหาสังคม บนพื้นฐานของประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความยั่งยืนของระบบนิเวศ และสิทธิมนุษยชน

สถิติการเปิดชม : 4,561 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6,921 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400