รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4330001
ชื่อโครงการ : โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
  Concept for cooperative management in chemical safety
หัวหน้าโครงการ : วราพรรณ ด่านอุตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วราพรรณ ด่านอุตรา
หัวหน้าโครงการ
วรรณี พฤฒิถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทยา จันมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิเชษฐ ตันติพิศาลกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิการ โชติรัตนไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตงานของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านวัตถุอันตราย

2. เพื่อศึกษาลักษณะการรวบรวมข้อมูลและการบริหารงานความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุของหน่วยงานต่างๆ

3. เพื่อศึกษาระบบการดำเนินงานสารสนเทศด้านวัตถุอันตรายของหน่วยงานต่างๆ

4. เพื่อเสนอแนวคิดการประสา
สถิติการเปิดชม : 1,761 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 121 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400