รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4410004
ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ด้านจริยธรรมในประเด็นเรื่อง คุณค่าของชีวิตในสังคมไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : วริยา ชินวรรโณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วริยา ชินวรรโณ
หัวหน้าโครงการ
ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมุห์ประทิพย์ สังข์สุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปลัดอำพร สมอาษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัฒกร เรืองจินดาวลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุริยัญ ชูช่วย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิทยา เสวกพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสวงหาแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งมีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปคือเป็นสังคมที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตอยู่
สถิติการเปิดชม : 3,522 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2,068 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400