รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4550002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์
  -
หัวหน้าโครงการ : วรา วราวิทย์
ทีมวิจัย :
วรา วราวิทย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : สร้างฐานข้อมูลเพื่อนักวิจัย ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยฐานข้อมูลมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ความเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกใส่ไว้ในแว็บไซด์ และมีระบบความปลอดภัยในระดับกลาง
สถิติการเปิดชม : 2,100 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 170 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400