รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG47H0006
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
  Humanities Research Forum in Thailand Project
หัวหน้าโครงการ : สุวรรณา สถาอานันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวรรณา สถาอานันท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2547
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,374 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12,430 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400