รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG48H0002
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2
  The 2 nd Humanities Research Forum in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
หัวหน้าโครงการ
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สายชล สัตยานุรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัย/วิชาการทางมนุษยศาสตร์ของไทย 2. เพื่อพัฒนาแนวทางวิจัยที่เน้นสหสาขาและบูรณาการ 3. เชื่อมโยงมนุษยศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 4. สร้างความตระหนักในการเข้าใจปัญหาสังคมร่วมสมัยและการแสวงหาทางออกโดยไม่ละเลยมิติทางมนุยศาสตร์
สถิติการเปิดชม : 3,149 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,652 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400