รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4910001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหัวข้อด้านวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ
  Identifying important research topics on international trade and foreign direct investment
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 9 มี.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อระบุหัวข้อวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งมีความสำคัญสูงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า แต่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐใดให้การสนับสนุนให้มีการศึกษา

2. เพื่อระบุรายละเอียดของหัวข้อวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ที่ สกว. ควรให้การสนับสนุนการวิจัย และระบุนักวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาในบางหัวข้อ ในกรณีที่สามารถทำได้

สถิติการเปิดชม : 4,068 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 340 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400