รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4920007
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยและสัมมนาความต้องการข้อมูลด้านการตลาดของอาหารฮาลาล
  -
หัวหน้าโครงการ : กุณฑลี รื่นรมย์
ทีมวิจัย :
กุณฑลี รื่นรมย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2548
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 467 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400