รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4920013
ชื่อโครงการ : สถานภาพงานวิจัยไม้ผลไทยในปัจจุบัน
 
หัวหน้าโครงการ : จริงแท้ ศิริพานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จริงแท้ ศิริพานิช
หัวหน้าโครงการ
พาวิน มะโนชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สังคม เตชะวงค์เสถียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาสันต์ ศารทูลทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจริต ส่วนไพโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. รวบรวมผลงานวิจัยไม้ผลในปัจจุบันของไทยให้อยู่ในรูปแบบที่ค้นหาและอ้างอิงได้ง่าย

2. วิเคราะห์ผลงานวิจัยไม้ผลของไทยข้างต้นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ควนสบับสนุนต่อไปในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 2,238 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 216 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400