รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG49H0002
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 3
  The 3rd Humanities Research Forum in Thailand
หัวหน้าโครงการ : วัชระ สินธุประมา
ทีมวิจัย :
วัชระ สินธุประมา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ทางมนุษยศาสตร์ของไทย

๒. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงงานวิจัย/วิชาการ ในสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ กับสาขาวิชาอื่น ๆ พร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการที่แตกต่างกันเหล่านั้นต่อไป

๓. เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาวิจัยทางมนุษยศาสตร์กับสภาพความเป็นจริงและปัญหาของสังคมร่วมสมัย โดยเน้นประเด็นเรื่องความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมสถิติการเปิดชม : 735 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 67 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400