รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5090006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดโครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Development of R&D Projects Series on the Development for Sustainable Poverty Alleviation in Harmony with the National Resource Base, according to Self Sufficient Economic Principles through the Intergration of Sub-district Administration Organization Development Mandates : A Case Study of Khoan Chalik Sub-district Administration Organization Huasai district Nakhonsithammarat Province
หัวหน้าโครงการ : เปรมจิต ชนะวงศ์
ทีมวิจัย :
เปรมจิต ชนะวงศ์
หัวหน้าโครงการ
เกศริน มนูญผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเชียร แก้วบุญส่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : วิจัย1. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยการแก้ปัญหาความยากจนบนฐานข้อมูลที่มาจากการศึกษาบริบทชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาสังคมตำบลควนชะลิกอละองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในการแก้ปัญหาความยากจนของตำบลควนชะลิกที่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและฐานทรัพยากรด้วยกระบวนการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3. เพื่อเตรียมความพร้อม คน ครัวเรือน ชุมชนตำบลควนชะลิก องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน

สถิติการเปิดชม : 2,048 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 483 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400