รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG50H0003
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
 
หัวหน้าโครงการ : อินทิรา ซาฮีร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อินทิรา ซาฮีร์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ 2. เพื่อพัฒนาแนวการศึกษา วิธีคิด และวิธีวิทยาการศึกษาอารมณ์ ความรู้สึก 3. เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมอง เกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก 4. เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการทำความเข้าใจปัญหาสังคมร่วมสมัย และการแสวงหาทางออกโดยไม่ละเลยมิติอารมณ์ ความรู้สึกทางอารมณ์ของมนุษย์
สถิติการเปิดชม : 3,542 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 180 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400