รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG51H0004
ชื่อโครงการ : กรรมในกำมือ? ความเป็นธรรมในปรัชญาและศาสนา
 
หัวหน้าโครงการ : พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
ทีมวิจัย :
พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมในปรัชญาตะวันตก พุทธปรัชญา และปรัชญาจีน

2. เพื่อเปิดมุมมองการทำความเข้าใจปัญหาสังคมจากมโนทัศน์ความยุติธรรมที่ถกเถียงกันในวงวิชาการทางปรัชญาและศาสนาที่มีอิทธิพลทางความคิดในสังคมและวัฒนธรรมไทย

3. เผยแพร่ผลงานวิจัยทางปรัชญาและศาสนาสู่วงวิชาการ สถาบันวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน เยาวชนและสาธารณชนผู้สนใจทั่วไปสถิติการเปิดชม : 3,428 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 978 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400