รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG52H0001
ชื่อโครงการ : ค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
 
หัวหน้าโครงการ : ไพรินทร์ กะทิพรมราช
ทีมวิจัย :
ไพรินทร์ กะทิพรมราช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการศึกษาและการทำวิจัยด้านปรัชญาและศาสนา

2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัย ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาปรัชญาและศาสนา

3. เพื่อขยายเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนาให้กว้างไกลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสานต่อกิจกรรมในโอกาสต่อไป

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ





สถิติการเปิดชม : 1,624 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 235 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400