รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5330001
ชื่อโครงการ : บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
  Roles and responsibilities of Local Government to manage Chemical and Hazardous Waste
หัวหน้าโครงการ : กรรณิกา สุทธิประสิทธิ์
ทีมวิจัย :
กรรณิกา สุทธิประสิทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วิริยะ วัฒนสุชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ในด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายตามที่ได้มีการกระจายอำนาจมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้ภาครัฐพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมี และของเสียอันตรายในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์และศักยภาพหรือขีดความสามารถของ อปท. ระดับต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 2,446 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 478 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400