รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5420002
ชื่อโครงการ : ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
 
หัวหน้าโครงการ : จริงแท้ ศิริพานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จริงแท้ ศิริพานิช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2554
วัตถุประสงค์ : ศึกษาสาเหตุ และปัจจัยของการเกิดอาการไส้ดำในสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง เพื่อให้ได้ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตก่อนการขนส่งไปตลาดญี่ปุ่นทางเรือ
สถิติการเปิดชม : 3,799 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 201 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400