รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5620008
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "คุณภาพเนื้อ : สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค (Balancing the production and consumers need)"
 
หัวหน้าโครงการ : จุฑารัตน์ เศรษฐกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 มิ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพเนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำถึงผู้บริโภค

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน ด้วยการฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์และงานวิจัย

3. เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของเครือข่าย พร้อมแสดงศักยภาพของศูฯย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ในการเป็นแม่ข่ายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

สถิติการเปิดชม : 1,678 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 393 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400