รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG56H0001
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก้าวหน้าจากรากแก้ว : เวทีวิจัยและเทศกาลละครร่วมสมัยไทย/อาเซียน
  The Research Forum & Festival of Thai/ASEAN ContemporaryTheatre : Our Roots Right Now
หัวหน้าโครงการ : ปริดา มโนมัยพิบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปริดา มโนมัยพิบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : นำเสนอบทความวิจัย เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงและบทละคร จากโครงการวิจัย "รามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้ว"

2.นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัยฯ คือ การแสดงเต็มรูปแบบ 2 เรื่อง ได้แก่ "ลังกาสิบโห" และการแสดงหนังใหญ่ "ยกรบ" และการแสดงการอ่านบทละครเวที 2 เรื่อง ได้แก่ "ราพณาสูร" และ "นางร้ายในลงกา" ต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ

3.นำเสนอปาฐกถาทางวิชาการและบทความวิชาการจากนักวิชาการรับเชิญ การแสดงโดยศิลปินรับเชิญ และการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนักวิชาการและศิลปิน

4.เปิดพื้นที่ให้กับศิลปินและนักวิชาการด้านการละครของไทยในการอภิปราย ถกบทความ เสวนาเชิงวิจารณ์ และสานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานละครร่วมสมัย

สถิติการเปิดชม : 1,035 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 84 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400