รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG57H0003
ชื่อโครงการ : จัดประชุม "ปอยปัญญา : หนึ่งทศวรรษมหาบัณฑิต สกว. มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์"
 
หัวหน้าโครงการ : สันต์ สุวัจฉราภินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สันต์ สุวัจฉราภินันท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เปิดเวทีเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิตผู้รับทุนวิจัยมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 2.ทบทวนผลสัมฤทธิ์และทิศทางการสนับสนุน และต่อยอดผลงานวิจัย 3.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ได้รับทุนและผู้สนใจทั่วไป 4.เป็นโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต MAG
สถิติการเปิดชม : 515 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400