รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5830001
ชื่อโครงการ : การสำรวจความเสียหายและถอดบทเรียนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หัวหน้าโครงการ
นคร ภู่วโรดม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาลักษณะการพังของโครงสร้างประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลาย

2. การจัดลำดับและแยกประเภทความเสียหายของอาคารเพื่อที่จะทำให้ประชากรในพื้นที่สามารถใช้อาคารที่ยังมีความปลอดภัยในการใช้งานอาคารอยู่ได้และกำหนดอาคารที่อันตรายและไม่ควรใช้งาน

3. การรวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับความเสียหายแยกตามประเภทที่ได้กำหนดมาจากขั้นตอนที่ผ่านมาเพื่อทำให้เข้าใจถึงภาพรวมความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น

4. การดูแลการจัดการภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้และเสนอแนะกับการจัดการภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย

5. การสำรวจอาคารประเภทที่มีความสำคัญ เช่น อาคารราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน เนื่องจากอาคารเหล่านี้เป็นอาคารสำคัญซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานได้ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว

สถิติการเปิดชม : 479 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400