รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5950003
ชื่อโครงการ : “สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
 
หัวหน้าโครงการ : ธีรนุช จันทโสภีพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านธุรกิจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพาที่สามารถพกพาได้

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประกอบการ (technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ

สถิติการเปิดชม : 542 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400