รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG5990004
ชื่อโครงการ : การต่อยอดผลงานประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์
ทีมวิจัย :
ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนำผลงานของทีมประกวดในรอบสุดท้ายมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดสื่อรูปแบบอื่นๆเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลด้านผลกระทบ(Impact) ของสื่อสร้างสรรค์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการร่วมสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัย

สถิติการเปิดชม : 592 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400