รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG6110003
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ปี 2561: โครงการวิจัยภายใต้ทุนมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 และ 2559
 
หัวหน้าโครงการ : ปภัศร ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยในแผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศปี 2558 และ 2559 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

2. ถอดบทเรียนจากกลุ่มงานวิจัยดังกล่าว พัฒนาเป็นเอกสารเพื่อการเผยแพร่ในวงกว้าง

สถิติการเปิดชม : 564 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 139 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400