รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG6120003
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี"
  The 16th National Horticultural Congress.
หัวหน้าโครงการ : พีระศักดิ์ ฉายประสาท : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส และผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนหรือเกษตรกรที่สนใจ

2) เพื่อส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์

3) เพื่อจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐหรือเอกชนทางด้านพืชสวน

สถิติการเปิดชม : 696 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400