รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG6130002
ชื่อโครงการ : การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : โพยม สราภิรมย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โพยม สราภิรมย์
หัวหน้าโครงการ
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อรวบรวม และทบทวนนโยบาย กฎหมาย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และโครงสร้างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของหน่วยงาน ทั้งในด้านนวัตกรรม งานวิจัย กระบวนการ และนโยบาย และรวบรวม ทบทวนเอกสารและข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเค็ม

2) เพื่อรวบรวมและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานภาพองค์ความรู้ และวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้

3) เพื่อประเมินสถานะข้อมูล ความรู้ และปัญหาหลัก ด้านความเค็มของน้ำที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต

4) เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำ ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัด ลำดับของการจัดกลุ่ม แบ่งตามช่วงเวลา เช่น ระยะสั้น กลาง ยาว ทั้งส่วนของปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน
สถิติการเปิดชม : 1,466 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 120 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400