รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG61A0002
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาและเสริมพลังกลไกการจัดห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์”
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำและพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยโครงการกระบวนทัศน์ใหม่ของการผลิต แปรรูป และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ กรณีศึกษา: Multinutrious Rice

2. เพื่อรวบรวมแนวคิดของภาคีที่เกี่ยวข้องในด้านจัดตั้ง สร้างรูปแบบการบริหาร/จัดการกลุ่ม และแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อตรวจสอบการบริหาร/จัดการความเสี่ยงของโครงการกระบวนทัศน์ใหม่ของการผลิต แปรรูป และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ กรณีศึกษา: Multinutrious Rice Multinutrious Rice

4. เพื่อจัดทำและพัฒนาข้อเสนอโครงการกระบวนทัศน์ใหม่ของการผลิต แปรรูป และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ กรณีศึกษา: Multinutrious Rice

สถิติการเปิดชม : 1,576 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 298 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400