รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62A0010
ชื่อโครงการ : การสำรวจศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาย่านเยาวราช – เจริญกรุง
  The Survey of Cultural Economy : A case study of Yaowarat – Charoenkrung Area
หัวหน้าโครงการ : นันทนิตย์ วานิชาชีวะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อสำรวจทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในพื้นที่ย่านเยาวราช –

เจริญกรุง

2.2 เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุง

2.3 เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุง และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย

2.4 เพื่อพัฒนากรอบการวิจัยและเป้าหมายการดำเนินงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุง

2.5 เพื่อพัฒนาแผนการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยนำไปสู่เป้าหมายของการวิจัย

2.6 เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาย่านเยาวราช – เจริญกรุง”

สถิติการเปิดชม : 853 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400