รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62A0011
ชื่อโครงการ : การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  The development of cultural space for Phuttamonton District, Nakhon Pathom
หัวหน้าโครงการ : ชัชชัย คุณาวิศรุต
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมของพื้นที่เป้าหมายผ่านความร่วมมือกับภาคีหลัก อาทิ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

2 เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย

3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวระบบ ราง เรือ รถ ของอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”

สถิติการเปิดชม : 255 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400