รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PPG3720001
ชื่อโครงการ : การนำเศษไหมมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  -
หัวหน้าโครงการ : วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 ก.พ. 2537
วัตถุประสงค์ : เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเศษไหมที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมสาวไหมมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการลดขยะ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของเศษไหม
สถิติการเปิดชม : 2,489 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 343 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400