รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PPG4550001
ชื่อโครงการ : การแยกกัมในกระบวนการผลิตน้ำมันพืช
  -
หัวหน้าโครงการ : อนุชา พรมวังขวา
ทีมวิจัย :
อนุชา พรมวังขวา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมในการแยกกัม โดยใช้หลักการเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบอาหารที่มีอยู่ในกัม และความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่ากัม
สถิติการเปิดชม : 3,143 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 294 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400