รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG3810007
ชื่อโครงการ : บรรณานุกรม "อยุธยา"
  -
หัวหน้าโครงการ : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 6 ก.ค. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,005 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 438 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400