รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG5120006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเว็บไซด์สำหรับศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
  Website Development for Meat Technology Research Network Center
หัวหน้าโครงการ : กันยา ตันติวิสุทธิกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กันยา ตันติวิสุทธิกุล
หัวหน้าโครงการ
ทิพวัลย์ สีสดใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : จัดทำเว็บไซด์สำหรับศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
สถิติการเปิดชม : 1,990 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 524 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400