รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG5190002
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ
 
หัวหน้าโครงการ : อำนาจ สุวรรณสันติสุข
ทีมวิจัย :
อำนาจ สุวรรณสันติสุข
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของบุคคลทั่วไป

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยของนักวิจัยแต่ละศาสตร์

4. เพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สถิติการเปิดชม : 1,797 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 110 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400