รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUR5440001
ชื่อโครงการ : ประสานงานร้านค้า "ธุรกิจสร้างสรรค์ : จากท้องถิ่นสู่สากล" และการสาธิตประกวดการทำอาหารไทยในมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
 
หัวหน้าโครงการ : นฤมล นันทรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นฤมล นันทรักษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารและหัตกรรมท้องถิ่น ที่ดำเนินงานโดยนักศึกษามาวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยการจัดร้านค้า " ธุรกิจสร้างสรรค์ : จากท้องถิ่นสู่สากล "

2.เพื่อให้นักศึกษาที่ทำวิจัยและพัฒนา โดยการจัดร้านค้า " ธุรกิจสร้างสรรค์ : จากท้องถิ่นสู่สากล " ได้เรียนรู้ประสบการณ์สู่การประกอบอาชีพ (Student learning experience for employability)

3.เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพที่ใช้ผลงานวิจัย (Student learning outcome for employability)

สถิติการเปิดชม : 1,769 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400