รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC56H0002
ชื่อโครงการ : ประสานงานชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ระยะที่ 4
 
หัวหน้าโครงการ : สุวรรณา สถาอานันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวรรณา สถาอานันท์
ผู้ประสานงาน
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ซึ่งบุกเบิกแนวคิดเชิงทฤษฎี เชื่อมโยงปัญหาสังคมร่วมสมัย และพัฒนาการตั้งโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ

2. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยให้ทำงานร่วมกับนักวิจัยรุ่นพี่

3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยทางมนุษยศาสตร์ไทย และนักมนุษยศาสตร์ชั้นนำจากนานาประเทศ

4. เผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่วงวิชาการ เยาวชน และสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป

สถิติการเปิดชม : 1,285 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 147 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400