รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC6110002
ชื่อโครงการ : นโยบายการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอานาจ Asia Pacific จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
หัวหน้าโครงการ : กฤษณา ไวสำรวจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณา ไวสำรวจ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย โดยภาพรวม

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันช่วงชิงการมีอิทธิต่อเอเชียแปซิฟิก อาเซียน และไทยของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซีย

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สัมพันธภาพเชิงอำนาจของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซียในการแข่งขันช่วงชิงการมีอิทธิต่อเอเชียแปซิฟิก อาเซียนและไทย

4. เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายและแนวทางการจัดวางยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซีย

สถิติการเปิดชม : 942 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ Asia Pacific จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 155 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400