รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC6180001
ชื่อโครงการ : ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : นรัตถพล เจริญพันธุ์
ทีมวิจัย :
นรัตถพล เจริญพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
กรรณิการ์ วงศ์ดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม

2. เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

3. เพื่อให้ความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวิจัยอย่างมีคุณภาพ เช่น แนวทางการเขียนที่มีชั้นเชิง สะท้อนผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน กระตุ้นนักวิจัยให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น

4. เพื่อชี้แนะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และแนะนำเส้นทางการเข้าสู่ภาคธุรกิจ ภายใต้การดูแลจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

5. เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลงานวิจัยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

6. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. และนักวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ซักถามถึงระเบียบข้อปฏิบัติและเกณฑ์ต่าง ๆ ของการรับทุน

7. เพื่อติดตามโครงการวิจัยที่ดำเนินการล่าช้า โดยเฉพาะทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

สถิติการเปิดชม : 1,328 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400