รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC6180005
ชื่อโครงการ : โครงการ: “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 5 - ภาคเหนือ
 
หัวหน้าโครงการ : เกตุ กรุดพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์-นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มุ่งมั่นเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

2. สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้นักวิจัยเห็นความสำคัญของคุณภาพและจรรยาบรรณในการทำงานวิจัย

3. พัฒนากลไกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์-นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส เป็นระบบ Multi Mentoring System

4. สร้างแนวทางและ/หรือ มาตรการเพื่อให้อาจารย์-นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถบรรลุโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงกระบวนการติดตามและเร่งรัดโครงการวิจัยที่ล่าช้า โดยผ่านความร่วมมือของทีมโค้ชของ สกว. และมหาวิทยาลัย

สถิติการเปิดชม : 684 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400