รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC6180007
ชื่อโครงการ : โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS 7–ภาคใต้
 
หัวหน้าโครงการ : อมรรัตน์ พงศ์ดารา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ มีความตื่นตัว มีความมุ่งมั่นในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

2) พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) และมีทักษะการวิจัยเป็นเครือข่าย

3) สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้นักวิจัยเห็นความสำคัญของคุณภาพผลงาน การไม่ลอกเลียนแบบ และมีวินัยในการทำงานวิจัย

4) หาแนวทางหรือมาตรการช่วยผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสิ้นสุดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) สร้างกระบวนการติดตามและเร่งรัดโครงการวิจัยที่ดำเนินการล่าช้า ผ่านทีมโค้ชของ สกว. และมหาวิทยาลัย

สถิติการเปิดชม : 899 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 137 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400