รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC6180009
ชื่อโครงการ : โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 9 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล
 
หัวหน้าโครงการ : วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย/บทความวิจัย ได้อย่างมีคุณภาพและมีชั้นเชิงสามารถสื่อถึงผลกระทบเชิงประจักษ์ให้ผู้ประเมินทุนเข้าใจอย่างชัดเจนและเป็นการกระตุ้นนักวิจัยให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถเกิดเป็นนวัตกรรม

2 เพื่อให้อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างบรรยากาศ การวิจัยสร้างเครือข่ายและเข้าร่วมกลุ่มวิจัย และสร้างโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถแก้ปัญหาของประเทศในภาพรวมได้

สถิติการเปิดชม : 543 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400