รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3720005
ชื่อโครงการ : โครงการสถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างเจียระไนพลอย
  -
หัวหน้าโครงการ : ทวีป ศิริรัศมี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทวีป ศิริรัศมี
หัวหน้าโครงการ
กิจจา ทิพย์เที่ยงแท้
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพงษ์ พยอมแย้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. สำรวจเบื้องต้น โดยจะรวมถึงการไปติดต่อสัมภาษณ์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทเอกชน และชุมชนที่มีการเจียระไนพลอยในอำเภอเสนา
สถิติการเปิดชม : 1,773 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 249 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400