รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3730001
ชื่อโครงการ : โครงการประสานงานพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร
  Coordination to Develop Medicinal Plant Network
หัวหน้าโครงการ : ศศิธร วสุวัต
ทีมวิจัย :
ศศิธร วสุวัต
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.พ. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,076 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 702 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400