รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3819102
ชื่อโครงการ : เขียนบทความเรื่อง "เมืองไทยในความใฝ่ฝันของนักคิดอาวุโส :ศ.ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต
  -
หัวหน้าโครงการ : เสรี พงศ์พิศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสรี พงศ์พิศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 23 ส.ค. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,374 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 181 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400